Prieskumy verejnej mienky

VÝBER METODIKY

 1/DOTAZNÍKOVÝ

  • Prieskum zabezpečený  zberom dát pomocou dotazníkov  s ľubovoľným počtom otázok – otvorenými aj zatvorenými.
  • Zber dát zadaný klientom – celoplošne, alebo vo vybraných lokalitách na určenej reprezentatívnej vzorke, v zadefinovanom čase.

2/ DOTAZNÍKOVÝ  „BLESKOVÝ“

  • Zber dát vo vybranej lokalite, zabezpečený viacerými anketármi. Dotazníky  s maximálnym počtom otázok 5. Otázky uzatvorené.

3/ INTERVIEW

  • Zber dát formou  skupinového rozhovoru vedeného sociológom, alebo psychológom.  Dotazník obsahuje otvorené aj uzatvorené otázky. Reprezentatívna vzorka je skupina 10 osôb v zastúpení 6 žien 4 muži vek od 15 do 60 rokov. Ak nie je zadané inak. Psychológ, resp. sociológ moderuje Interview, ktoré sa nahráva na video záznam. V prieskume sa vyhodnocujú súčasne odpovede z dotazníkov a správanie skupiny.
  • Prieskum sa obyčajne realizuje  v krajských mestách.
  • Podmienky sa upravujú na základe požiadaviek klienta.

1/ FACE to FACE

  • Prieskum sa realizuje osobným stretnutím anketára s  interviewovaným. Rozhovor prebieha na základe vopred stanovených podmienok. Interviewovaný odpovedá na otázky podľa vlastného názoru a vlastnými slovami. Nesmú mu byť podsúvané  odpovede. Rozhovor FACE to FACE sa nahráva na diktafón, prípade na video záznam.
  • Vyhodnocuje sa a spracováva záznam, odpovede a reakcie dotazovaného.