Vypracovanie komunikačných analýz

AUDIT SÚČASNÉHO STAVU 

 • identifikácia komerčnej jedinečnosti
 • ponúkané služby
 • ponúkané produkty
 • geografická, historická alebo iná výnimočnosť
 • identifikácia východiskovej situácie – súčasného stavu
 • zhodnotenie aktuálneho stavu sledovaných parametrov
 • identifikácia systémových nedostatkov
 • zhodnotenie nežiaducich prvkov systému
 • identifikácia skrytých možností  - potenciálu
 • odhalenie a využitie doteraz nevyužívaných produktov, služieb alebo procesov

 ANALÝZA ZISTENÉHO STAVU

 • SWOT analýza
 • analýza využiteľnosti potenciálu – kapacity, služby, produkty, ľudské zdroje

 NÁVRH RIEŠENIA 

 • kreovanie komerčného potenciálu
 • využitie lokálnych geografických a historických zdrojov
 • vypracovanie marketingovej analýzy,  vypracovanie komunikačnej analýzy
 • nastavenie interných systémov a vzťahov,  tréning personálu
 • optimalizácia komunikačných štandardov
 • kreovanie doplnkového sortimentu a služieb